R E G U L A M I N
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO PTSM
w Rzeszowie

1. Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie jest placówką oświatowo niepubliczną prowadzoną przez Zarząd Główny PTSM w Warszawie
i wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto i Gminę Rzeszów.
2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej studentom, nauczycielom, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.
W miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu i dokonaniu opłaty za nocleg.
3. Turyści indywidualni i grupy zorganizowane meldując się w Schronisku Młodzieżowym PTSM „Alko” w Rzeszowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dzieci i młodzież szkolna i placówek oświatowo – wychowawczych przebywają w schronisku pod opieką nauczycieli i wychowawców ze swoich szkół i placówek macierzystych, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
5. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą lub e-mailem. Wzór zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością zadatku ( do 30% kosztów noclegu ) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym na wskazany adres schroniska lub konto bankowe.
6. Zwrot zadatku może nastąpić w przypadku nie skorzystania z noclegów w schronisku tylko w uzasadnionych przypadkach z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, zaakceptowanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów.
W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga dyrektor schroniska. W przypadku niedokonana zadatku w ustalonym terminie, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym powiadomi organizatora wycieczki. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
7. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie, e-mailem lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej
i studenckiej.
8. Zamówienie usługi noclegowej jest jednoznaczne z oświadczeniem
o zapoznaniu się z Regulaminem Schroniska Młodzieżowego PTSM
w Rzeszowie i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
9. Młodzież szkolna która nie ukończyła 18 lat może być przyjmowana
do schroniska za okazaniem zamówienia i zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
10. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani
do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
11. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. od 15.00 do 21.00), są wpisywani do książki meldunkowej schroniska, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, następnie regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
12. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
13. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika recepcji schroniska.
14. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
15. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.
16. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór.
17. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
18. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska,
nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia
od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
19. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki
w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.
20. W godz. od 10.00 do 15.00 z pomieszczeń sypialnych korzystać
nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i innych ważnych powodów uzgodnionych przez kierownika wycieczki z dyrektorem schroniska.
21. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej lub miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.
Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
22. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania. Kategorycznie zabrania się świadomego niszczenia sprzętu schroniskowego przez przebywające w schronisku zespoły wycieczkowe i turystów indywidualnych pod karą 100 % wartości odszkodowania za poniesione straty np. malowane i pisanie przez młodzież po łóżkach, szafach, ścianach i innym wyposażeniu schroniska oraz umyślne niszczenie sprzętu oraz kradzież.
23. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków, dopalaczy oraz uprawianie gier hazardowych jest surowo zabronione.
24. Palenie tytoniu w schronisku jest surowo zabronione.
25. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia takiej osoby ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku turystów indywidualnych policji.
26. Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie nie przyjmuje na noclegi następujących osób:
a) bezdomnych,
b) bez dokumentu tożsamości,
c) ze zwierzętami,
d) zameldowanych w Rzeszowie lub najbliższej okolicy,
e) osób wpisanych na tzw. „czarną listę schronisk i hoteli” /osób, które notorycznie łamią Regulamin, nagannie się zachowują wobec innych turystów i pracowników schronisk, piją alkohol i palą papierosy na terenie schroniska, niszczą mienie schronisk, udowodnione przypadki kradzieży oraz nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych.

27. Przedmioty wartościowe turyści mogą pozostawić w depozycie recepcji schroniska.

28. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.
29. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska.
30. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska i pracowników recepcji.

Regulamin Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie zatwierdził:

Prezes ZG PTSM
Waldemar Domarańczyk
Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.


== Załącznik Nr 1 do Regulaminu 2018