R E G U L A M I N
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO PTSM
w Rzeszowie

1. Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie jest placówką oświatowo niepubliczną prowadzoną przez Zarząd Główny PTSM w Warszawie
i wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto i Gminę Rzeszów.
2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej studentom, nauczycielom, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.
W miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu i dokonaniu opłaty za nocleg.
3. Turyści indywidualni i grupy zorganizowane meldując się w Schronisku Młodzieżowym PTSM „Alko” w Rzeszowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dzieci i młodzież szkolna i placówek oświatowo – wychowawczych przebywają w schronisku pod opieką nauczycieli i wychowawców ze swoich szkół i placówek macierzystych, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
5. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą lub e-mailem. Wzór zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością zadatku ( do 30% kosztów noclegu ) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym na wskazany adres schroniska lub konto bankowe.
6. Zwrot zadatku może nastąpić w przypadku nie skorzystania z noclegów w schronisku tylko w uzasadnionych przypadkach z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, zaakceptowanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów.
W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga dyrektor schroniska. W przypadku niedokonana zadatku w ustalonym terminie, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym powiadomi organizatora wycieczki. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
7. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie, e-mailem lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej
i studenckiej. Zasady rezerwacji oraz opłat dokonywanych przez booking.com regulują wewnętrzne przepisy booking.com
8. Zamówienie usługi noclegowej jest jednoznaczne z oświadczeniem
o zapoznaniu się z Regulaminem Schroniska Młodzieżowego PTSM
w Rzeszowie i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
9. Młodzież szkolna która nie ukończyła 18 lat może być przyjmowana
do schroniska za okazaniem zamówienia i zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
10. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani
do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
11. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. od 15.00 do 22.00), są wpisywani do książki meldunkowej schroniska, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, następnie regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
12. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
13. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika recepcji schroniska.
14. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
15. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.
16. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór.
17. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00.
18. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska,
nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia
od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
19. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki
w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.
20. W godz. od 10.00 do 15.00 z pomieszczeń sypialnych korzystać
nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i innych ważnych powodów uzgodnionych przez kierownika wycieczki z dyrektorem schroniska.
21. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej lub miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.
Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
22. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania. Kategorycznie zabrania się świadomego niszczenia sprzętu schroniskowego przez przebywające w schronisku zespoły wycieczkowe i turystów indywidualnych pod karą 100 % wartości odszkodowania za poniesione straty np. malowane i pisanie przez młodzież po łóżkach, szafach, ścianach i innym wyposażeniu schroniska oraz umyślne niszczenie sprzętu oraz kradzież.
23. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków, dopalaczy oraz uprawianie gier hazardowych jest surowo zabronione.
24. Palenie tytoniu w schronisku jest surowo zabronione.
25. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia takiej osoby ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku turystów indywidualnych policji.
26. Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie nie przyjmuje na noclegi następujących osób:
a) bezdomnych,
b) bez dokumentu tożsamości,
c) ze zwierzętami,
d) zameldowanych w Rzeszowie lub najbliższej okolicy,
e) osób wpisanych na tzw. „czarną listę schronisk i hoteli” /osób, które notorycznie łamią Regulamin, nagannie się zachowują wobec innych turystów i pracowników schronisk, piją alkohol i palą papierosy na terenie schroniska, niszczą mienie schronisk, udowodnione przypadki kradzieży oraz nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych.
f) pod wpływem alkoholu i narkotyków, takie osoby zostaną usunięte ze schroniska bez możliwości zwrotu opłat za noclegi,
g) osoby z wieczorów panieńskich i kawalerskich, takie osoby zostaną usunięte ze schroniska bez możliwości zwrotu opłat za noclegi,

27. Przedmioty wartościowe turyści mogą pozostawić w depozycie recepcji schroniska.

28. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.
29. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska.
30. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska i pracowników recepcji.

Regulamin Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie zatwierdził:

Prezes ZG PTSM
Waldemar Domarańczyk
Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.


 Załącznik Nr 1 do Regulaminu 2018
 Załącznik Nr 2 – COVID-19
 Annex No 2 – COVID-19
 Додаток No 2 – COVID-19
 Wyciąg z regulaminu