Wyciąg z regulaminu Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie

1. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00
dnia następnego.

2. Opłaty za noclegi są pobierane w dniu przyjazdu, według cennika.

3. Po przybyciu do schroniska istnieje możliwość pozostawienia bagaży w przechowalni.

4. Schronisko jest zamknięte w godz. od 10.00 do godz. 14.00.

5. W godz. 10.00 – 14.00 trwają prace administracyjno-organizacyjne, porządkowe i remontowe.

6. Cisza nocna w schronisku obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.

7. Pokoje prosimy zamykać na klucz w nocy oraz podczas przebywania w łazience lub toalecie.

8. Schronisko jest zamykane o godz. 23.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją możliwe jest przyjmowanie osób po godz. 23.00 ( nocne pociągi, spektakle teatralne, inne.) Późniejszy powrót zobowiązuje do zachowania ciszy.

9. Klucze do pokoi zostawiamy w recepcji schroniska.

10. W cenę noclegu nie jest wliczona pościel. Opłata za wypożyczenie pościeli wynosi 10.00 zł jednorazowo. Można także przywieźć własną pościel lub śpiwór. Turysta nieposiadający własnej pościeli zobligowany jest do wypożyczenia pościeli ze schroniska.

11. Przedmioty wartościowe prosimy pozostawiać w depozycie recepcji schroniska.

12. Pozostawione przedmioty przez turystów w schronisku są likwidowane poprzez zniszczenie po 30 dniach.

13. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.

14. Schronisko nie odpowiada za pozostawioną żywność i artykuły spożywcze w kuchni samoobsługowej i lodówce.

15. Wszelkie zniszczenia spowodowane przez turystów indywidualnych lub grupy zorganizowane pokrywają osobiście turyści, a za grupy ich opiekunowie.

16. Na terenie Schroniska zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, uprawianie hazardu.

17. W razie nieprzestrzegania regulaminu Dyrektor schroniska ma prawo usunąć winnych z terenu schroniska bez zwrotu kosztów.

18. Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie nie przyjmuje na noclegi następujących osób:
• bezdomnych
• bez dokumentu tożsamości
• ze zwierzętami
• zameldowanych w Rzeszowie lub najbliższej okolicy
• osób wpisanych na tzw. „czarną listę schronisk i hoteli” /osób, które notorycznie łamią Regulamin, nagannie się zachowują wobec innych turystów i pracowników schronisk, piją alkohol i palą papierosy na terenie schroniska, niszczą mienie schronisk, udowodnione przypadki kradzieży oraz nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych

19. Przedmioty znajdujące się na wystawach oraz książki i informacje dla turystów w pokojach stanowią własność schroniska. Wynoszenie ich poza teren schroniska jest surowo zabronione.

20. Osoby korzystające ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do Książki Życzeń znajdującej się w Recepcji.

Dyrektor schroniska

Additional information for hostel guests

Excerpt of the rules

1. Check-in hours in youth hostel is from 02.00 pm and checkout till 10.00 am of the next day.

2. Fees for accommodation are taken on arrival, according to the price list.

3. Upon arrival at the hostel, there is the possibility of leaving luggage in the vault.

4. Hostel is closed from 10 am until 2 pm.

5. In the hours 10am – 2pm underway administrative and organizational, cleaning and repair.

6. Please refrain from making noises in youth hostel between 10:00pm – 06:00am.

7. Please lock your room at night and during stay in the bathroom or toilet.

8. The hostel is closed at 11pm. By prior arrangement with the reception, it is possible to come in after 11pm (night trains, theater, and other.). Later returning requires to maintain silence.

9. Leave your room key at the reception desk.

10. Bed linen is not included in the price of accommodation. Linen rental fee is 10.00 PLN once. You can also bring their own bedding or sleeping bag. The tourist who do not have their own bed linen is obliged to hire linen from the hostel.

11. Please leave valuables in deposit at the reception.

12. Any objects left in the hostel by tourists are disposed of (destroyed) after 30 days.

13. The hostel is only liable for valuables and money left in a deposit at the reception.

14. The hostel is not responsible for any food left in the common kitchen and in the fridge.

15. Individual tourists and group counselor are responsible by any damaged made.

16. In the building and youth hostel area, it is forbidden to smoke, drink alcohol and gamble.

17. In the event of non-compliance with the Rules of the hostel Director has the right to remove guest from the area of the hostel without reimbursement.

18. The IYHF Youth Hostel in Rzeszow does not allow following people:
• homeless
• without any identity card
• with animals
• living in Rzeszow or the nearby area
• the ones from so-called „The hostels and hotels’ black list” (people who are notorious for breaking the rules, being rude towards other tourists and the hostel staff, drinking alcohol and smoking cigarettes inside the hostel, destroying hostel property, for being revealed as thieves and for not following established social rules.

19. All the items displayed on exhibition and books and information folders placed in rooms belong to the hostel. Taking them outside the hostel is strictly forbidden.

20. Persons staying at the hostel can leave all positive and negative comments in the Book located at the reception.